Kể từ 15 tháng 6 năm 2009 ,với sự cộng tác của Petertran ,các bài viết chuyên đề "My real story on the way to make money online with adsense" về "câu chuyện kiếm tiền trực tuyến thực tế với Adsense" trên trang blog Anh ngữ "AdSenseREAL" sẽ được cập nhật và trích dịch qua tiếng Việt đăng trên Thongtinadsense blogger blog.

1 comments:

Blogger said...

Get daily suggestions and instructions for making THOUSANDS OF DOLLARS per day ONLINE for FREE.
GET FREE ACCESS TODAY